Privacyverklaring websites Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei

Gegevens van onze stichting
Verwerkingsverantwoordelijke: Nationaal Comité 4 en 5 mei
Vertegenwoordiger van verwerkingsverantwoordelijke: de heer G. van den Berg
Functionaris voor de gegevensbescherming: de heer D. Blekman
Adres: Nieuwe Prinsengracht 89
Postcode en Plaats: 1018 VR Amsterdam
KvK-nummer: 41207530
Telefoonnummer: 020-7183500

Versie: april 2024

Algemeen
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook voor die tijd was het al belangrijk om zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke (persoons)gegevens, met de komst van de AVG zijn de eisen verder aangescherpt. Dit is de privacyverklaring van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is op 27 november 1987 ingesteld bij Koninklijk Besluit. Onze belangrijkste taken zijn richting, inhoud en vorm geven aan herdenken en vieren en het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons, maar ook door andere partijen die door ons worden ingeschakeld, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en, vanaf 25 mei 2018, met haar opvolger, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel gegevens
Om onze taken te kunnen uitvoeren, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om contact met u te kunnen opnemen en te onderhouden
 • om u uit te nodigen voor evenementen en bijeenkomsten

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type

Hoe komen wij aan deze gegevens? 
De gegevens die wij verwerken, krijgen wij van u.

Op grond waarvan en met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? 
Wij moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de wettelijke grondslagen. Op grond van de wet is het onder meer toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken bij de vervulling van een taak van algemeen belang, maar ook als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken of als de gegevensverwerking noodzakelijk is omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

Worden uw gegevens geautomatiseerd verwerkt? 
Nee. Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens houdt in dat er besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Dat doen wij niet.

Verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?
Wij verkopen uw gegevens niet.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als dat nodig is om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, bij de vervulling van een taak van algemeen belang, wanneer dit wettelijk is vereist of wij het gerechtvaardigd achten om kunnen te voldoen aan een juridisch verzoek/proces dan wel om onze rechten te beschermen.

Met bedrijven of instellingen die uw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven in dat geval verantwoordelijk voor de verwerkingen door verwerkers die wij hebben ingeschakeld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en toegestaan is. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden ze verwijderd en/of vernietigd.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vindt dat uw gegevens toch niet goed (genoeg) zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens.

Welke rechten hebt u?

 • U mag uw persoonsgegevens inzien.
 • Als ze onjuist zijn, kunt u ons schriftelijk verzoeken ze te corrigeren.
 • U kunt ons ook vragen om de gegevens te verwijderen.
 • U kunt uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek of bezwaar sturen naar ons contactadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, kunnen wij vragen u te identificeren.

Wij reageren zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

Klacht indienen?
U kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. U kunt de Autoriteit vragen om te bemiddelen of te adviseren. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen?
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt of behoefte hebt aan meer informatie, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens.

Namens Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei,

Gerben van den Berg
Directeur

Tooltip contents