Vacature penningmeester Nationaal Comité 4 en 5 mei

In verband met het vertrek van het huidige bestuurslid/penningmeester zoekt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een nieuwe penningmeester.

Lees hier meer over het Nationaal Comité 4 en 5 mei

Profiel

Algemeen profiel lid bestuur
Van alle leden van het comité wordt verwacht dat zij:

 • zich betrokken voelen bij de opdracht van het comité, daar verantwoordelijkheid voor willen dragen en met hart voor en dienstbaarheid aan deze opdracht een actieve bijdrage leveren;
 • geïnteresseerd zijn in de (continue) ontwikkeling van de visie van het comité op hoe zij richting geven aan de zingeving van herdenken, vieren en herinneren nu en in de toekomst;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie en ervaring hebben, met een functioneel netwerk, voeling met de (veranderende) samenleving en het vermogen om bredere thema’s als vrijheid, (internationale) rechtsorde, mensenrechten en democratie te verbinden met herdenken, vieren en herinneren;
 • op een creatieve en vanzelfsprekende manier om kunnen gaan met de dilemma’s, tegenstellingen en emoties die herdenken, vieren en herinneren soms oproepen, en daarbij in staat zijn integrale belangenafwegingen te maken;
 • onafhankelijk zijn en niet belast met bestuurlijke verantwoordelijkheid voor andere organisaties of instellingen waarmee het comité (afhankelijke) relaties onderhoudt;
 • de Nederlandse nationaliteit hebben.

Specifieke profieleisen
De huidige samenstelling van het comité voorziet in een breed palet aan kwaliteiten, achtergronden en netwerken, onder meer bestuurlijk, financieel, juridisch, personeel & organisatie, en vanuit overheid, politiek, onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Voor de invulling van de onderhavige vacature komt het comité graag in contact met kandidaten die voldoen aan de algemene profieleisen en die bovendien de mix van kwaliteiten, achtergronden en netwerken van het comité verder verbreden. Bij het werven van nieuwe bestuursleden wordt rekening gehouden met de reeds aanwezige kwaliteiten in het bestuur.

Naast algemene kwaliteiten wordt er gezocht naar een bestuurslid met een specifieke kennis en netwerk:

 • ervaring als toezichthouder op het gebied van financiën;
 • expertise en ervaring op het gebied van subsidie van de rijksoverheid en fondsen;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving op het financiële en fiscale domein, kennis van de regelgeving betreffende de richtlijnen voor de jaarverslaglegging en kennis van het arbeidsrecht;
 • managementervaring in een lijnfunctie;
 • goede communicatieve vaardigheden zowel intern in de relatie met de directeur en het hoofd financiën als extern met departementen, accountants, fondsen, e.d.;
 • maatschappelijke betrokkenheid en sterke affiniteit met de onderwerpen herdenken, vieren en herinneren, democratie, (internationale) rechtstaat en mensenrechten.

Voorts heeft de penningmeester bijzondere betrokkenheid op het gebied van Financiën, Personeel en Organisatie en is de penningmeester lid van het Dagelijks Bestuur van het Comité (6 maal per jaar).

Naast de gewenste mix van kwaliteiten, achtergronden en netwerken wordt in de samenstelling van het comité nadrukkelijk gestreefd naar inclusiviteit in gender, maatschappelijke en culturele achtergrond, leeftijd, opleiding, arbeidsbeperking of andere diversiteitsaspecten. De bijzondere verantwoordelijkheid die het comité heeft, maakt van belang dat de diversiteit van de samenleving wordt weerspiegeld in de samenstelling van het comité; de kracht en kwaliteit van het comité zit in de diversiteit van zijn mensen. Het comité wil via zijn leden in brede verbinding staan met de maatschappij en nodigt nadrukkelijk kandidaten met een divers persoonlijk profiel uit om te reageren op deze vacature.

Tijdbesteding en vergoeding

De tijdbesteding voor een lid van het comité bedraagt circa 20-25 dagdelen op jaarbasis. Het comité vergadert 6 maal per jaar regulier en 1 maal in een verdiepingssessie en in verband met de jaarlijkse zelfevaluatie van het comité. De klankbordgroepen komen circa 4 keer per jaar bijeen. Daarnaast bedraagt de tijdsbesteding als voorzitter van de werkgroep Financiën, Personeel en Organisatie (6 maal per jaar) en lid van het Dagelijks Bestuur van het Comité (6 maal per jaar) circa 20-25 dagdelen op jaarbasis.
Beschikbaarheid op 4 en 5 mei is voorwaardelijk. Daarnaast wordt van de leden van het comité verwacht dat zij het comité een aantal keer per jaar vertegenwoordigen bij lokale herdenkingen of andere bijeenkomsten.

Bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning. Wel kunnen de door hen gemaakte onkosten worden vergoed.

De procedure

De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en twee bestuursleden, en wordt bijgestaan door Gerben van den Berg (directeur van het bureau) en Mirjam van der Velde (bestuurssecretaris).
De selectiecommissie selecteert de kandidaten en draagt de in aanmerking komende kandidaat voor aan het comité en op een nader te bepalen datum uiterlijk begin april met het Dagelijks Bestuur.

Het comité draagt de kandidaat voor ter benoeming door de Kroon. Het streven is de benoeming zo spoedig mogelijk te doen ingaan.

Uw reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan bovengenoemd profiel, dan nodigen wij u uit uw cv voorzien van uw motivatie per e-mail te sturen naar bestuurssecretariaat@4en5mei.nl. Alleen schriftelijke reacties ontvangen uiterlijk op 2 april 2024 worden in behandeling genomen.

AVG
Met het ontvangen van dit profiel geeft de ontvanger toestemming aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei, in lijn met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een cv te delen met het bestuur.

Geheimhoudingsverklaring
Met toezending en ontvangst van dit profiel verklaart de ontvanger van dit profiel gehouden te zijn tot geheimhouding van dit profiel alsmede van alle vertrouwelijke informatie die door de ontvanger van dit profiel in het kader van de onderhavige positie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei (mogelijke aanvullend) zal worden verkregen.

Achtergrondcheck, VOG en referentiecheck
Bij selectie van een kandidaat voor de gespreksrondes, zal het Nationaal Comité 4 en 5 mei een achtergrondcheck uitvoeren. Zodra de opdrachtgever tot selectie van een finale kandidaat is gekomen, zal aan deze kandidaat worden verzocht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Daarnaast kan mogelijk aanvullend een referentieonderzoek plaatsvinden. De kandidaat wordt gevraagd hiervoor twee relevante referenten te selecteren en geeft daarbij ook goedkeuring om deze referenten door het comité te laten interviewen.

Tooltip contents