Adopteer een monument

Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945, Koopvaardijpersoneel, Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, Burgerslachtoffers, Burgers voormalig Nederlands-Indië, Vervolgden Nederland, Verzet Nederland
Ontwerper: J.J.P. Oud (ontwerp), Johannes Anton Raedecker (beelden), Paul Grégoire (reliëfs)
Onthulling: 4 mei 1956
Adopteer dit monument.
Dit monument is in schooljaar 2017-2018 geadopteerd door ABBS Piet Hein.

Amsterdam, Nationaal Monument op de Dam (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Amsterdam, Nationaal Monument op de Dam (foto: Ars Longa Tentoonstellingen)
Amsterdam, Nationaal Monument op de Dam (foto: Ars Longa Tentoonstellingen)
Amsterdam, Nationaal Monument op de Dam (foto: Ars Longa Tentoonstellingen)
Amsterdam, Nationaal Monument op de Dam (foto: Ars Longa Tentoonstellingen)
Amsterdam, aanbouw Nationaal Monument op de Dam (1956)
Amsterdam, aanbouw Nationaal Monument op de Dam (1956)
Amsterdam, Nationaal Monument op de Dam (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Amsterdam, Nationaal Monument op de Dam (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Amsterdam, Nationaal Monument op de Dam (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Amsterdam, Nationaal Monument op de Dam (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Amsterdam, Nationaal Monument op de Dam (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Amsterdam, Nationaal Monument op de Dam (foto: Ars Longa Tentoonstellingen)
Amsterdam, Nationaal Monument op de Dam (foto: Birthe Kulik/Nationaal Comite 4 en 5 mei CC BY 3.0)
Amsterdam, Nationaal Monument op de Dam (foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei)

Het monument

Vorm en materiaal
Het Nationaal Monument op de Dam te Amsterdam is een zuil, uitgevoerd in witte natuursteen (Italiaans travertin). De 22 meter hoge zuil is geplaatst op een vierkant voetstuk. Op de voorkant van de zuil is een reliëf van vier geboeide mannenfiguren bevestigd. Boven dit reliëf bevindt zich een beeld van een vrouwenfiguur met kind. Aan weerszijden van de zuil staat op een stenen plateau een mannenfiguur met aan zijn voeten huilende honden. Op de achterzijde van de zuil is een reliëf met omhoogvliegende duiven bevestigd. Achter de zuil is een halfronde gedenkmuur van witte natuursteen geplaatst. In de nissen van de muur zijn urnen met aarde bijgezet. Het gedenkteken is geplaatst op een plaveisel van klinkers, dat in concentrische cirkels is opgehoogd. Enkele tientallen meters voor de zuil is aan weerszijden een leeuw op een cirkelvormig voetstuk geplaatst.

Teksten
Op de binnenkant van de muur is een tekst van de dichter A. Roland Holst aangebracht:

'NIMMER, VAN ERTS TOT AREND, WAS ENIG SCHEPSEL VRIJ ONDER DE ZON, NOCH DE ZON ZELVE, NOCH DE GESTERNTEN. MAAR GEEST BRAK WET EN STELDE OP DE GESLAGEN BRES DE MENS. UIT DIE EERSTELING DAALDEN DE ONTELBAREN. DUCHTEND ZIJN HOGE BLIK DEINSDEN HUN ZWERMEN BINNEN DE WET TERUG EN WERDEN VOLKEN EN STONDEN ELKANDER NAAR HET LEVEN, ONDER NACHTGEWOLKTEN VERWARD TREURSPEL, DAT WERELD HEET. SINDSDIEN WERD GEEN MENS VRIJ DAN ONTBODEN VAN BOVEN ZIJN DAK, GEEN VOLK DAN BEHEERST VAN BOVEN ZIJN TORENS. BLIJVE ONS DAT BIJ, VERLOST ALS WIJ WERDEN UIT HET SCHRIKBEWIND VAN EEN ONDERWERELD. NIET ONBEHEERST, DOCH ENKEL BEHEERST VAN BOVEN DE WERELD BLIJFT VRIJHEID ONS DEEL'.

De Latijnse tekst op de voorzijde van het gedenkteken is van dr. J.P. Meerwaldt:

'HIC UBI COR PATRIAE MONUMENTUM CORDIBUS INTUS QUOD GESTANT CIVES SPECTET AD ASTRA DEI.'

De Nederlandse vertaling luidt:

'HIER, WAAR HET HART DES VADERLANDS IS, MOGE HET HERINNERINGSTEKEN, DAT DE BURGERS IN HET BINNENSTE HUNNER HARTEN DRAGEN, SCHOUWEN TOT DE STERREN GODS'.

Op de achterzijde boven de nissen met de urnen staat een vers van Anthonie Donker (pseudoniem voor prof. dr. N.A. Donkersloot):

'AARDE, DOOR HET OFFER GEWIJD,
SAMENGEBRACHT UIT GANS HET LAND,
TEKEN TOT IN VERREN TIJD
VAN HEUGENIS EN VASTEN BAND.'

Symboliek
Het Nationaal Monument op de Dam is al ruim veertig jaar het uitgesproken symbool van het respect van de bevolking voor de Nederlandse slachtoffers van oorlog en vredesmissies, waar ook ter wereld. Daarmee is het tegelijk een symbool van nationale eenheid. Op verschillende wijzen wordt de Tweede Wereldoorlog uitgebeeld. De vier geboeide mannen verbeelden de ellende die de oorlog bracht. De twee mannen met aan hun voeten huilende honden symboliseren het verzet. Links een bebaarde figuur die het verzet van de intellectuelen uitbeeldt en rechts een man die zijn handen ten hemel heft en het arbeidersverzet voorstelt. De honden verbeelden smart en trouw. De vrouw met een kind op de arm heeft een krans om het hoofd, terwijl duiven om haar heen vliegen. Dit zijn symbolen van overwinning, vrede en nieuw leven. De omhoogvliegende duiven op de achterzijde van de zuil verwijzen naar de bevrijding. De aarde in de urnen is afkomstig uit de Nederlandse provincies en uit het voormalige Nederlands-Indië. Met het zand dat afkomstig is van plaatsen waar Nederlanders zijn gemarteld en vermoord, wordt het nationale karakter van het monument benadrukt.

Restauratie
Nadat er op 26 december 1995 een deel van het voetstuk waarop de centrale vrouwenfiguur rust, naar beneden was gevallen, wees bouwkundig onderzoek uit dat het monument in verval was. Regenwater was doorgedrongen in de holten van de steen en vorst veroorzaakte vervolgens kleine en grote scheuren. In juni 1996 besloot het gemeentebestuur van Amsterdam dat het Nationaal Monument op de Dam gerestaureerd zou worden. Het monument werd eerst provisorisch opgeknapt, maar eind 1997 werd besloten tot een ingrijpende restauratie. Om de structurele problemen op te lossen werd besloten het gehele monument te demonteren. De beelden werden met kunsthars geïmpregneerd en het bakstenen binnenwerk van de zuil werd vervangen door een kern van beton. Ook is ervoor gezorgd dat er onder alle omstandigheden sprake is van een natuurlijke afvoer van regen- of condenswater. De restauratie werd afgerond in april 1998.

Wijziging
In 2007 is het monument voorzien van een rolstoelbaan, opdat mindervaliden ongehinderd en volwaardig kunnen deelnemen aan de Nationale Herdenking op 4 mei. Ontwerper van de rolstoelbaan is Eriq van Nijhuis Gelder.

Informatie van de Oorlogsgravenstichting over slachtoffers

Op dit moment is dit monument nog niet gekoppeld aan personen uit het bestand van de Oorlogsgravenstichting.

Weet u of er op dit monument een naam voorkomt die ook bij de Oorlogsgravenstichting bekend is? Ga dan naar de website van de Oorlogsgravenstichting, zoek de persoon in de database en koppel dit monument aan deze persoon. U moet hiervoor wel een account aanmaken bij de Oorlogsgravenstichting. Na de koppeling verschijnt de naam van het slachtoffer op deze pagina.

Locatie niet correct? Geef een verbeterde locatie door.

De geschiedenis

Het Nationaal Monument op de Dam te Amsterdam is opgericht ter nagedachtenis aan alle Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen zijn omgekomen. De jaarlijkse herdenking bij het monument ter gelegenheid van de Dodenherdenking is tevens een moment van bezinning op de actuele gevaren voor vrijheid en voor mensenrechten die soms te gemakkelijk als vanzelfsprekende verworvenheden worden gezien.

Oprichting
In 1946 is op initiatief van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de vice-voorzitter van de Raad van State de Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens opgericht. Deze commissie moest de regering adviseren over gedenktekens die niet van lokale, maar van nationale betekenis waren. De commissie stelde de regering voor een paar bijzondere monumenten op te richten: onder meer een monument voor de Koopvaardij, een legermonument bij de Grebbeberg en een monument voor de erebegraafplaats in Bloemendaal. Ook moest er volgens de commissie een centraal, nationaal monument in de hoofdstad komen. Zij achtte de Dam de meest geschikte locatie. De regering stemde hiermee in. De verwezenlijking van het plan werd toevertrouwd aan een werkcomité dat op 29 maart 1947 in Amsterdam werd geïnstalleerd. Voorzitter was burgemeester mr. A. d'Ailly.

Vlak na de bevrijding was voor het Paleis op de Dam ook al een Vrijheidsboom geplaatst en stond in het Damplantsoen een grote Phoenix opgesteld. In afwachting van een definitief plan werd op het Damterrein een bakstenen, gebogen muur opgericht (een ontwerp van ir. A.J. van der Steur en ir. A. Komter). In de nissen van dit voorlopige monument stonden urnen met aarde die afkomstig was van fusillade- en erebegraafplaatsen. Elke provincie had een urn gebracht. Drie jaar later kwam er ook aarde uit het voormalige Nederlands-Indië. Het plan was de aarde bij de fundering van het definitieve monument te storten. Op die manier zou het een nationaal monument worden.

In 1948 heeft het werkcomité de beeldhouwer John Raedecker en de architect J.J.P. Oud een voorlopige opdracht verstrekt. Op 27 september 1950 was het ontwerp gereed: een zuil met beelden en een gebogen muur waarin de urnen met aarde waren geplaatst. Op 4 december 1950 bracht de Centrale Commissie voor Oorlogs- of Vredesgedenktekens een negatief advies uit aan de minister. De commissie vond het bezwaarlijk dat het monument zich uitstrekte over het gehele vlak binnen de rijwegen van de Dam. Bovendien had de commissie ernstige bedenkingen tegen 'de gespletenheid, de tweeledigheid van het centrale deel, de obelisk-urnenmuur'. De ambtenaren van het ministerie zagen echter weinig heil in het opvolgen van het advies: 'Indien U.E. het ontwerp zou afkeuren, zou het comité een ander moeten belasten met de opdracht. Dat betekent: verlies van veel tijd en van veel geld, en een enorme opschudding in het hele land.' Minister Rutten besloot naar zijn ambtenaren te luisteren. Op 27 februari 1951 keurde de ministerraad na een brief van Rutten het ontwerp toch goed. Raedecker en Oud kregen hun definitieve opdracht in de herfst van 1952. Toen zijn gevorderde leeftijd en een longziekte Raedecker parten ging spelen, nam zijn zoon veel werk van hem over. Vier maanden voor de onthulling overleed Raedecker.

Onthulling
Het monument is onthuld op 4 mei 1956 door Hare Majesteit Koningin Juliana. Het gedenkteken is in eerste instantie bekostigd door particulieren. Uit allerlei fondsen werden de benodigde aanvullingen ingezameld.

Tijdens de onthulling benadrukte de voorzitter van de Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens, jhr. dr. M.L. van Holthe tot Echten, de nationale betekenis van het monument: 'Een teken voor het Nederlandse volk, een teken van trouw en belofte, waarvoor eenieder zich frank en vrij mag oprichten, trouw aan de geest die onze doden en ook ons hebben geleid. Het monument is tevens een belofte: een belofte om niet te vergeten wat ons in die bange tijd heeft bijeengebracht en om onwrikbaar vast te houden aan de waarden die ons volksbestaan een eigen stempel geven, aan de waarden ook die het leven adelen en het heffen boven stof en aards bestaan. Ten slotte ook een belofte om te blijven streven naar de vrede onder de mensen en de volkeren'.

Rijksmonument
Het Nationaal Monument op de Dam is in 2007 voorgedragen voor plaatsing op de Rijksmonumentenlijst. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft het monument op 14 augustus 2009 definitief toegevoegd aan de Rijksmonumentenlijst.

Bronnen

  • Het Nationaal Monument op de Dam, samenst. Menno Landstra en Desmond Spruijt (Amsterdam, Landstra & Spruijt, 1998). ISBN 90 76348 01 4;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945, Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • Om nooit te vergeten - Amsterdamse monumenten en gedenktekens ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, Mies Bouhuys en Boris Klatser. (Bussum, Produktie Uitgeverij Thoth, 1995). ISBN 90 6868 124 9.

Herdenking aanmelden

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats en wordt er in heel Nederland herdacht. Daarnaast zijn er door het jaar heen herdenkingen waar specifieke groepen slachtoffers of bijzondere gebeurtenissen worden herdacht, zoals de Indiëherdenking op 15 augustus en de Nationale Holocaust Herdenking (laatste zondag van januari).
Wij brengen al deze herdenkingen onder in de herdenkingskalender. Alle herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesoperaties daarna in Nederland kunt u aanmelden.
Er is nog geen herdenking bij dit monument aangemeld. Dat kunt u hier doen.

Een rolstoelbaan bij het Nationaal Monument op de Dam

Hans Entrop

Vlak voor 4 mei 2007 is het Nationaal Monument op de Dam klaar. Klaar om rolstoelers zelfstandig bloemen te laten leggen. Die rituele handeling is immers de kern van het eerbetoon op 4 mei. De rolstoelbaan snijdt door de cirkels die de 'trap' vormen. Naarmate de Tweede Wereldoorlog langer geleden is, wordt de eerste generatie mindervalide. Nu kunnen ze zelfstandig en volwaardig blijven deelnemen aan de Nationale Herdenking. Projectleider Hans Entrop (52 jaar) vertelt hoe de rolstoelbaan tot stand is gekomen.

door Alex Bakker

Steeds meer deelnemers in rolstoelen
Nine Nooter, directeur Nationaal Comité 4 en 5 mei: "Dat minder validen het Nationaal Monument op de Dam slecht konden bereiken, was een groeiende zorg voor ons. Ik weet nog hoe in de jaren negentig voor 't eerst deelnemers aan de herdenking in rolstoelen kwamen. Als organisatie hadden we een naïeve oplossing bedacht: scouts zouden de bloemen namens hen neerleggen bij het monument. Dit was voor de betrokkenen onverteerbaar. Zelf de rituele handeling van het bloemen leggen verrichten, daarin zat juist de essentie van het eerbetoon. Sindsdien is zelfstandige deelname altijd ons uitgangspunt geweest. Zodoende is er een tijd met houten plankiers gewerkt. Dat verliep redelijk, totdat het gaandeweg steeds voller werd tijdens de herdenking. De beweegruimte op de Dam werd te klein om nog veilig planken te kunnen gebruiken. Intussen kwamen er steeds meer deelnemers in rolstoelen. Het begon ernstig te wringen. En wij wilden juist de eerste generatie voorop laten gaan in het defilé. Onze belofte aan die oudste betrokkenen was: zo lang jullie willen en kunnen deelnemen aan de herdenking zullen wij hiervoor alles in het werk stellen om dat mogelijk te maken."

Een forse ingreep in het monument
"Een rolstoelvoorziening is niet niks. Het is een forse ingreep in het monument en het kost wat! Aanvankelijk gaven de erven Raedecker, een van de ontwerpers van het monument, geen toestemming. Dit principiële punt verviel later, gelukkig. Het Nationaal Comité is blijven aandringen bij de gemeente. Dat dit resultaat opleverde, is met name te danken aan de bewonderenswaardige inzet van Anne Lize van der Stoel, voormalig voorzitter en nu lid dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam-Centrum. Zij zette in 2006 het project op de begroting. Nu het geld was gereserveerd, konden de bouwplannen uit de bureaulade en kon de daadwerkelijke aanleg gaan beginnen. Daarvoor moest een verantwoordelijk projectleider binnen het stadsdeel worden gezocht. Iemand met ervaring, overwicht en een koel hoofd. Zo kwamen we terecht bij Hans Entrop."

4 mei is 4 mei
Hans Entrop: "In augustus 2006 werd ik gevraagd voor deze klus. Ik heb vaak ingewikkelde projecten geleid. Een oorlogsmonument was nieuw voor me. Voordeel van het Nationaal Monument op de Dam is dat er geen bewoners zijn die de overlast op hun dak krijgen. Maar anderzijds is de deadline ongelofelijk hard, want 4 mei is 4 mei. Dat spreekt voor zich. We organiseerden een overleg met de betrokken partijen: de welstandcommissie, de Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam (SGOA), Gehandicaptenplatform Amsterdam Centrum Drempelvrij (ACD) en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ik heb rustig uitgelegd wat de plannen waren en heb laten zien hoe het zou worden. Na 45 minuten waren we klaar. Het zou het enige overleg blijven. Kijk, hierin schuilt mijn werkplezier: het hele verhaal zo goed mogelijk uitleggen en er werkelijk voor stáán. Dan snappen alle betrokkenen best het algemeen belang."

Terug naar dezelfde steengroeve
"Het ontwerp voor de rolstoelbaan, van ontwerper Eriq van Nijhuis Gelder, lag al klaar. De belangrijkste volgende stap was het uitzoeken van de juiste steensoort. Dat lijkt misschien een kwestie van eenvoudigweg de juiste kleur uitzoeken, maar zo is het niet. Het Nationaal Monument is destijds in 1956 gebouwd van een bijzondere soort natuursteen. Deze steensoort, sylvestre moreno, is vrij poreus en ondergaat in de loop der jaren veel kleurontwikkeling. We zijn teruggegaan naar dezelfde steengroeve in Noord-Spanje als toen, op zoek naar nieuwe steen die matcht met de oude. Dat was in januari 2007, krap vier maanden voor 4 mei. Dus een beetje ongerust was ik wel. Want om de rolstoelbaan mogelijk te maken, moesten we namelijk helemaal tot op de fundamenten graven. Maar het is gelukt en daar ben ik trots op. Ik heb het vertrouwen en de ruimte gekregen om dit te doen. De reacties die ik heb ontvangen, zijn alleen maar positief. De rolstoelbaan is niet alleen functioneel, maar ook nog mooi."

Eindresultaat verbluffend goed
Nine Nooter: "Ook als Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn we zeer gelukkig met het aangepaste monument. Aan ons verzoek om de rolstoelbaan zo te plaatsen dat er rekening wordt gehouden met de organisatorische situatie, is helemaal tegemoet gekomen. Het eindresultaat vind ik verbluffend goed. De ontwerper, Eriq van Nijhuis Gelder, heeft geen inbreuk gedaan op het karakter van het monument. Dat is echt knap. Misschien vind ik het nog wel mooier dan voorheen, want het is 'monumentaler' geworden. De baan die door de ringen snijdt, brengt het monument meer in relatie met het plein. En het werkt! Afgelopen 4 mei zei een oudere vrouw tegen me: 'Ik kon zelf in mijn rolstoel de treden op, ik draaide gemakkelijk mijn wielen en zo legde ik zelf, onafhankelijk van anderen, mijn bloemen voor de doden. Zo moet het zijn'."

Een rolstoelbaan bij het Nationaal Monument op de Dam

Persoonlijke bijdragen van onze bezoekers

Heeft u een persoonlijk verhaal met betrekking tot dit monument en/of de geschiedenis waarnaar deze verwijst? Deel uw verhaal hier en help ons de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden.

Let op: wilt u een wijziging voor deze monumentpagina (bijvoorbeeld een correctie of aanvulling) doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u ons iets melden? Kijk bij de veel gestelde vragen of stuur ons een bericht

Bijdragen

Paul | 4 mei 2020

Vandaag denk ik aan mijn voorouders die hebben gestreden voor mijn vrijheid. Meer en meer ben ik dankbaar voor het feit dat wij, hier in Nederland, in een vrij land mogen leven. Wat een waardevol goed dat wij hier in vrijheid leven en kunnen zijn wie we willen zijn, iets wat nog steeds uniek is in deze wereld.

Ik kom voor mijn werk geregeld in Uganda. In dit land is de overheid een aantal jaar geleden een razzia gestart tegen de LGBT-gemeenschap. Ik ben diep geschokt door het feit dat in dit land de LGBT-gemeenschap geen vrijheid heeft simpelweg zichzelf te zijn. Zij moeten onderduiken, een dubbel leven leiden, zich verstoppen van hun identiteit. Bang voor ontmaskering door de overheid, of door spionnen. Met marteling, gevangenschap en de doodstraf als gevolg. Hoogste doel van de overheid: uitroeiing.

Het doet me zo denken aan hoe de joodse gemeenschap is vervolgd in Nederland. Mijn grootouders waren zelf geen joden, maar hebben hen wel thuis onderdak geboden. Zij geloofden sterk in het feit dat iedereen er mag zijn, ongeacht geloof, geslacht of afkomst. Hun overtuiging van gelijkheid en menswaardigheid was sterker dan de angst om opgepakt te worden.

Ik weet me zo geinspireerd door mijn grootouders. Zo vaak als ik in Uganda kom hoop ik mensen uit de LGBT- gemeenschap te bemoedigen, hen te laten weten dat ze trots op zichzelf mogen zijn, en dat het op een dag goed komt en er bevrijding zal zijn ook voor hen.

Ja, die bemoedigingen moeten ook zijn in het verborgene. En ja, misschien maar een paar die mensen ik kan helpen om een heel klein beetje waardigheid te geven.

Maar al is het slechts een druppel op een gloeiende plaat, ik zal doorgaan zoals ook mijn grootouders hebben gestreden voor het meest kostbare wat een mens kan bezitten: vrijheid.

Leg een bloem bij dit monument

In verband met het coronavirus wordt het aangeraden om thuis te blijven. Om u toch de mogelijkheid te geven bloemen te leggen bij het monument in uw buurt kunt u dat via deze website doen.

Bloemen

Sacha de groot | 6 mei 2020

Annelies | 4 mei 2020

Leef in vrede met jezelf en je omgeving!

MJM Oldenhave | 4 mei 2020

We mogen nooit vergeten welke gruwelijkheden er zijn gebeurt. Zoveel mensen die hun leven hebben gegeven. Zoveel mensen die zijn vermoord. Het blijft belangrijk om hun alle en nabestaanden te herdenken. Ik was 2 minuten stil en zou dat elk jaar zijn.

AH | 4 mei 2020

♥ "Het is voor vrijheid dat Christus ons vrij heeft gemaakt. Galaten 5: 1"♥ Vrijheid hebben we gekregen, maar moeten we ook bewaren! Vrijheid doe je samen, in acceptatie en in liefde!

Ilse Knaap | 4 mei 2020

Omdat we dit jaar niet kunnen herdenken zoals we dat normaal doen.

Sjoerd Meijdam | 4 mei 2020

Vrijheid Vrijheid houdt in dat je vrij bent, Vrijheid om zelf te bepalen wat je wil doen, Hoe je het wil doen, Waarom je het wil doen. Vrijheid dat je mag zeggen wat je wil zeggen, Vrijheid dat je mag geloven wat je wil geloven, Zolang wat je doet niemand kwaad doet. En dan beseffen dat meer dan 75 jaar geleden dit heel anders was. Ik weet gelukkig niet hoe het is zonder vrijheid te leven, En dat wil ik nooit weten. We mogen nooit vergeten wat vrijheid inhoud. Sjoerd (11 jaar, OBS de Rietput, Heukelum groep 8)

Christa L | 4 mei 2020

Voor vrede, vrijheid en broederschap.

Arjan | 4 mei 2020

Voor zij die sneuvelden op de Grebeberg. In een poging ons te verdedigen. Opdat we hun offer niet zullen vergeten

| 4 mei 2020

Bij het leggen van deze bloem ben ik in gedachte bij mijn opa ☆ die Rotterdam in brand heeft zien staan. Daar nooit over heeft kunnen praten. Op 1 keer na toen ik, zijn kleindochter van 9 argeloos maar met een open hart, vragen stelde en hij daar 1 keer over vertelde. En voor alle anderen op wie deze oorlog en alle andere oorlogen sporen naliet.

Fam. de Jong | 4 mei 2020

Wij leggen een virtuele bloem, ter nagedachtenis aan allen die in oorlogen voor ons hebben gestreden en zijn gesneuveld. We hopen dat deze herdenking voor altijd zal blijven. Het is goed om hierbij stil te staan.

Els Smit | 4 mei 2020

In memory of mijn moeder

Bas | 4 mei 2020

Opdat wij nooit vergeten en vrijheid meer gaan waarderen in deze nare tijden.

Linda | 4 mei 2020

Opdat wij nóóit vergeten!

Tanja | 4 mei 2020

Zodat we deze gruwelijke periode nooit mogen vergeten, en dat vrede helaas niet vanzelfsprekend maar heel kostbaar is

Zu dass schnitzel. | 4 mei 2020

Ich herdenken das freiheid mit das deutsche menschen. Das deutsche menschen gingen tode bei das geallieerden. De geallieerden gingen heel veel duitsers vermoorden en deden ook bombardementen op nederland, de geallieerden waren dodelijker dan deutschland! <3333333333333 onschuldige mensen!

Pleurisjood | 4 mei 2020

Ik speel graag iedere dag een potje kaarten rond 20:00 maar dit keer ga ik dat laten vallen. ik ga graag meeherdenken met de dodenherdenking en denk aan iedere slachtoffer: oorlog of corona. we voeren nu oorlog tegen dit virus en zullen het overwinnen! dan hebben we 2 oorlogen overwonnen! Ik ben trots op de nederlandse samenleving die zich houdt aan de coronamaatregelen zoals 1.5 meter afstand houden en geen grote groepen. HOU VOL!

Kevin | 4 mei 2020

Nu met deze corona-pandemie besef ik hoe belangrijk vrijheid is.

Riemer | 4 mei 2020

Opdat we nooit vergeten hoe mensen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.

Hilge | 4 mei 2020

Vrijheid is een zegen, laten we nooit vergeten hen die daarvoor stierven!

Susanne | 4 mei 2020

Ter nagedachtenis aan mijn grootvader. In dankbaarheid voor alle jaren waarin wij in vrijheid hebben mogen leven.

Roos | 4 mei 2020

Opdat het gelach van mensen en kinderen zal doorklinken in het hiernamaals, zodat zij weten dat hun offers niet voor niets geweest zijn.

Brita Stern | 4 mei 2020

namens de bewoners van het Eduard Douwes Dekkerhuis

Gerlinde van schagen | 4 mei 2020

Els | 4 mei 2020

Kitty Regeling | 4 mei 2020

Dank en respect! Vrijheid en verbondenheid!

Mirjam Bakket | 4 mei 2020

Elk jaar op de Dam aanwezig, nu helaas niet. Ben er zeker in gedachte bij.

Diny | 4 mei 2020

Voor al diegenen die hun leven hebben geofferd voor onze vrijheid.

Selina | 4 mei 2020

Petra | 4 mei 2020

| 4 mei 2020

Voor alle mensen die zijn omgekomen tijdens oorlogen en vredesmissies in heden en verleden.

M. De boer | 4 mei 2020

Voor hen die vielen, Voor hen die leden, Voor hen die zagen, Voor hen die spraken, Voor die angst hadden. Voor iedereen

Catharina | 4 mei 2020

Ronald | 4 mei 2020

Voor alle slachtoffers, volgend zijn we weer fysiek aanwezig op de Dam.

Cindy | 4 mei 2020

Ieder jaar herdenken we op de Dam, dit jaar op deze wijze

Merel | 4 mei 2020

Normaal elk jaar op de Dam, dit jaar even anders.

M van Klaveren | 4 mei 2020

Dat dit nooit vergeten mag worden.

Anja Gosman | 4 mei 2020

Voor alle slachtoffers van deze vreselijke oorlog

Harry en Gerda Smits | 4 mei 2020

Arif | 4 mei 2020

Hopende dat juist deze ongewone tijd ons des te meer waardering laat voelen voor de algemene vrijheid. En opdat wij het besef ophouden dat enkel solidariteit ons uit moeilijke tijden kan redden.

Lilian van Zuiden | 4 mei 2020

Liefs Lilian

Mary Voerman | 4 mei 2020

Voor allen die zijn omgekomen in deze afschuwelijke oorlog en voor degenen die zich ingezet hebben om ons te bevrijden, zodat wij in vrijheid kunnen leven.

Sandra van den Brink | 4 mei 2020

Opdat we nooit vergeten.

Ad van Peer | 4 mei 2020

Voor al degenen die voor onze vrijheid gevochten hebben en omgekomen zijn door het schrikbewind van Nazi Duitsland. Bovendien voor alle dappere helden die tot op de dag van vandaag strijden en gestreden hebben voor gelijke rechten en vrijheden.

Ricardo Brouwer | 4 mei 2020

| 4 mei 2020

Ton Poiesz | 4 mei 2020

Vrijheid, het kostbaarste bezit wat een mens kan hebben.

Madelon Postma | 4 mei 2020

Verzet begint niet met grote woorden | maar met kleine daden | zoals storm met zacht geritsel in de tuin

Pam | 4 mei 2020

Vanuit mijn perspectief herdenk ik de perspectieven van anderen

Ria | 4 mei 2020

Vrijheid is niet vanzelfsprekend....dat word vooral nu in de Corona tijd nog veel meer duidelijk

Chantal | 4 mei 2020

Stijn | 4 mei 2020

Xxx

Rick | 4 mei 2020

Anne-Fleur | 4 mei 2020

Voor al hen, die... Voor al die mensen die er niets aan konden doen, voor al die mensen die er wat aan probeerden te doen, voor al die mensen die ermee moesten leven, voor al hen, die ...

Nandy | 4 mei 2020

Jessica | 4 mei 2020

Lara Langendijk | 4 mei 2020

Ik herdenk alle mensen die betrokken waren bij de WO2. En alle strijders die hebben gestreden voor de vrijheid

Lydia en Jan | 4 mei 2020

Voor iedereen die hiervoor gestreden heeft. Dit mag nooit vergeten worden!

Bart van Popering | 4 mei 2020

Voor iedereen die heeft geleden onder tyranie en iedereen die dat nogsteeds doet. Voor het besef dat vrijheid een prijs heeft, voor het besef dat iemand dat voor ons heeft betaald. Voor het besef dat gerechtigheid een prijs heeft, en dat iemand dat voor ons heeft betaald. Voor de erkenning dat wij moeten opstaan en vechten voor vrijheid en gerechtigheid wanneer het onze beurt is om de prijs te betalen.

Merel | 4 mei 2020

Haidy | 4 mei 2020

Voor allen die de grootste offering gaven voor onze vrijheid

Petra | 4 mei 2020

Opdat we nooit zullen vergeten wat er gebeurd is en we leren van de fouten van het verleden

Thomas Hoedemakers | 4 mei 2020

Niels F. Rodenburg | 4 mei 2020

Wouter | 4 mei 2020

Die vieze schnitels hadden dit nooit mogen doen. Mijn opa heeft het meegemaakt en die verhalen raakten mij heel erg

Linde | 4 mei 2020

Voor de mensen die door de oorlog zijn overleden.

Louis Wibier | 4 mei 2020

Vrijheid!

Nicole van Diest | 4 mei 2020

Vechten voor vrijheid betekent verantwoordelijkheid nemen met en voor elkaar. Dat was toen al zo en nu nog altijd

Jordy | 4 mei 2020

Anne van Wanrooij | 4 mei 2020

Op dat wij niet vergeten.

Anneke | 4 mei 2020

Hieke | 4 mei 2020

Voor Anne Frank

Rosalie | 4 mei 2020

Dit jaar herdenken wij anders dan anders. Voor onze familie en alle onschuldige oorlogsslachtoffers. Op dat wij nooit zullen vergeten.

Mirjam Mulder | 4 mei 2020

Opdat het nooit vergeten zal worden.

Liesbeth | 4 mei 2020

Opdat wij nooit vergeten. Stil van alle moed en dapperheid

Jeannette van der Valk-Hogen Esch | 4 mei 2020

Deze bloem is uit diep respect voor de moed van mijn vader, voor het voltallige KOOPVAARDIJ PERSONEEL 1940-1945 en voor de vele duizenden gevallenen op zee, die gedurende de WO II 5 jaar lang de vijand op zee bevochten. De inzet van de Nederlandse Koopvaardij, voortdurend bedreigd door luchtaanvallen, torpedo's en zeemijnen, heeft zodoende een belangrijke bijdrage geleverd aan de geallieerde eindoverwinning.

Kitty van Luit | 4 mei 2020

Na 75 jaar is herdenken nog steeds belangrijk, vooral nu we door corona beperkt zijn in onze vrijheid en we veel slachtoffers betreuren groeit het besef wat het betekend om die vrijheid te missen.

Kevin | 4 mei 2020

Shiwangi | 4 mei 2020

Frini Dimitrakarakou | 4 mei 2020

Dank aan al onze helden , toen en nu. Bedankt dat wij in vrijheid mogen leven.

Rick en Irene | 4 mei 2020

Voor ieders vrijheid

Roderik | 4 mei 2020

Om te blijven herinneren

Marcel van Lavieren | 4 mei 2020

Anne | 4 mei 2020

Het is belangrijk om te blijven gedenken. Opdat we onze vrije samenleving kunnen blijven waarderen en respecteren. Opdat we kracht en moed putten uit hen die hun leven hebben gegeven. Opdat we elk leven even waardevol blijven vinden ongeacht godsdienst, kleur, afkomst en achtergrond.

Patrick | 4 mei 2020

Talita, Anouk en Gijs | 4 mei 2020

Met diep respect voor iedereen die heeft gestreden voor onze vrijheid en voor alle slachtoffers van oorlog en geweld.

JJ | 4 mei 2020

Fam Wanders | 4 mei 2020

Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Louis | 4 mei 2020

Voor allen maar zeker voor mijn opa en oma,ooms en tantes en familie.

Anja Pas | 4 mei 2020

In gedachten bij allen die hebben geleden en hun leven hebben verloren. In dankbaarheid aan hen die streden voor de vrijheid waarin wij nu leven.

M D Hartog | 4 mei 2020

Marlene | 4 mei 2020

Omdat wij in vrijheid mogen leven

Nona | 4 mei 2020

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vandaag herdenken we iedereen die haar of zijn leven daarvoor heeft gegeven.

A Kocken | 4 mei 2020

Veel dank aan al onze bevrijders die hun leven hebben gegeven opdat wij in vrijheid kunnen leven. Veel dank aan allen die in verzet zijn gekomen op welke wijze dan ook , en er toe hebben bijgedragen dat wij nu 75 jaar vrijheid kunnen vieren.

Edgar Alphenaar | 4 mei 2020

Dank aan al onze helden , toen en nu .

Margot | 4 mei 2020

In gedachten bij de helden die streden voor onze vrijheid en aan alle slachtoffers die het leven ontnomen werd.....

Margot | 4 mei 2020

Wij herdenken allen die gestorven zijn. En staan stil bij hoe zwaar het leven in oorlogstijd geweest moet zijn. Juist nu in deze tijd is dat extra tastbaar en invoelbaar. Dankbaar dat we ondanks deze Corona tijd, mogen leven in vrijheid.

Lotte van Iersel | 4 mei 2020

Een digitale bloem in plaats van ons jaarlijkse samenzijn op de Dam, de oorverdovende stilte zal vanavond anders klinken. De gedachte blijft hetzelfde: verdriet voor diegenen die het leven lieten, dankbaarheid voor ons leven in vrijheid.

Egbert L. Bouman | 4 mei 2020

Voor de zoekdienst Rode Kruis

Brigitta en Arthur | 4 mei 2020

Wij staan stil bij iedereen die zijn of haar leven heeft gegeven voor onze vrijheid!!

Saskia | 4 mei 2020

Veeel liefde

Lady Troy | 4 mei 2020

In Coronatijd Mei 2020 een virtuele bloem van mij, voor allen die stierven voor onze vrijheid, opdat we niet vergeten LT

Ingeborg | 4 mei 2020

Dankbaar voor leven in vrijheid. Beseffend hoe kostbaar dit is.

| 3 mei 2020

Martin | 3 mei 2020

Herdenken is belangrijk, vooral in dit bijzondere moment. Daarom leg ik deze bloem. Vrij zijn is en zal nooit vanzelfsprekend zijn. En dat kunnen we nooit vergeten, anders zouden we onze vrijheid kunnen kwijtraken.

Stichting De Waterheuvel | 3 mei 2020

Met deze bloem wil De Waterheuvel stilstaan bij alle oorlogslachtoffers, van toen maar ook die van nu, en dan in het bijzonder de mensen met een psychiatrische aandoening. Zij worden in oorlogsituaties vaak onevenredig hard geraakt, verwaarloost of vervolgd. Laten we de vrijheid koesteren en blijven streven naar een inclusieve samenleving.

Rover & Sharda | 3 mei 2020

Dank voor onze vrijheid aan alle mensen die daarvoor hebben gestreden en dat nog steeds doen.

Rita Sauler | 3 mei 2020

Voor alle familieleden Haringman uit Amsterdam, die de oorlog niet hebben overleefd en alle onschuldige slachtoffers uit de kampen en op onderduikadressen. Dat er begrepen moet worden dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Sharon en Paul | 3 mei 2020

In deze bijzondere tijd herdenken wij hen die voor onze vrijheid gevochten hebben.

Peggy Geux | 3 mei 2020

Als belofte dat ik mijn best doe om te zorgen dat dit nooit meer zal gebeuren. With love

Vic van den Broek d’Obrenan | 3 mei 2020

Voor mijn grootmoeder Lydia van den Bergh het en voor alle andere onschuldige slachtoffers van de holocaust. Laten we in deze tijden extra beseffen wat een geluksvogels we zijn dat we in vrijheid kunnen leven.

Caroline | 3 mei 2020

Alle slachtoffers in gewelds-situaties ,de nog onverwerkte pijn en verdriet bij nabestaanden wil ik zachtjes troosten.

Bjorn Hoex | 3 mei 2020

In deze ontwrichtende en onwetende tijden, wordt het mij eens te meer duidelijk hoe goed we het hier in Nederland al 75 jaar lang hebben door te kunnen leven in vrijheid van denken, doen en laten. Opdat wij deze vrijheid altijd mogen koesteren en nooit vergeten welke prijs daarvoor betaald is.

Leon | 3 mei 2020

Op dat wij nooi zullen vergeten.

Johanna | 3 mei 2020

Verder zijn ze gegaan Alles hebben ze gegeven Hun bloed en een traan Zelfs hun leven

Froukje | 3 mei 2020

Dat we nooit mogen vergeten...

Suzanne Mastbroek | 3 mei 2020

Opdat wij nooit zullen vergeten

Ch | 3 mei 2020

Joke Verschraagen | 2 mei 2020

Voor ieder die een ander heeft geholpen, heeft bijgestaan de ander kracht en moed en troost heeft gegeven .

Jack en Monique Gaudelius | 2 mei 2020

Laten we niet vergeten en ervoor zorgen dat we het nooit meer meemaken.

Kees, Gijs en Jan de Koning | 2 mei 2020

In 1995 heb ik (Mirjam) het bloemstuk mogen aangeven aan de burgemeester, nu leggen mijn zoons virtuele bloemen. Herdenken en vrijheid is belangrijk, ik geef dit graag door.

Miriam Hogeterp | 2 mei 2020

Wij staan stil en denken aan alle schatoffers. Een witte bloem, puur en rein leg ik voor mijn opa Sigfried Okker. Omdat hij ook al heb ik hem nooit gekend toch diep in mijn hart zit voor altijd.

Gerrit Okker | 2 mei 2020

Je bent in onze gedachten. Sigfried Okker. Vergeten doen wij niet.

Bram | 2 mei 2020

Thomas van Buren | 2 mei 2020

⭐️

Familie Kolder-Visser | 2 mei 2020

Nu vrijheid steeds meer in het gedrang komt, is het belangrijker dan ooit te beseffen hoe mooi en bijzonder vrijheid is en dat dit we dit niet moeten koesteren. En dankbaar zijn voor de gene die er zo hard voor gevochten hebben!

Elly | 2 mei 2020

Een bloem voor ieder die gestorven is in deze verschrikkelijke oorlog, we blijven voor altijd dankbaar voor onze vrijheid en zullen altijd blijven herdenken, op wat voor manier dan ook...

Pullen | 2 mei 2020

Voor alle mensen die zijn gestorven tijdens de Tweede Wereldoorlog, rust in vrede.

Lia Schuit en Marcel de Ruiter | 2 mei 2020

Respect voor (alle) mensen en laten we onze vrijheid koesteren.

Arie | 1 mei 2020

Liesbeth Raymakers | 1 mei 2020

Dankbaar voor onze vrijheid die nooit vanzelfsprekend is.

Jolanda Been | 1 mei 2020

Dat we blijven herdenken, voor alle die ons weer vrijheid gaven

Judith Jacobs | 1 mei 2020

Dat we nooit vergeten

COC Nederland | 1 mei 2020

We herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder LHBTI-verzetsmensen, Joodse LHBTI’s, andere LHBTI-personen en mensen die werden vervolgd en vermoord wegens hun identiteit.

Erika | 1 mei 2020

Blijven Herdenken, nooit vergeten, Als vrijwilligster wilde ik er liever bij aanwezig zijn, maar ik hoop op deze manier aanwezig te zijn en te Herdenken

K. Visser | 1 mei 2020

Wij zullen nooit vergeten en altijd blijven herdenken

International Police Association, Nederland | 1 mei 2020

International Police Association, chapter Amsterdam Noord-Holland, staat stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en iedereen die gevallen is voor het Vaderland sinds 1945.

Kim | 1 mei 2020

Haiko en Moa | 1 mei 2020

Omdat we om ons heen kunnen zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Omdat we dank verschuldigd zijn aan iedereen die zich inzet om die vrijheid te bewaken. Bovenal aan iedereen die daarvoor een ultiem offer bracht.

Kees | 30 april 2020

Sophie | 30 april 2020

Charmaine Vogelzang | 30 april 2020

Om nooit te vergeten

Hans | 30 april 2020

Helaas zijn we weer bezet.

David Olivier | 30 april 2020

Goed idee om op deze manier toch nog een bloem te kunnen leggen!

Jan-Willem en Diana de Sain | 30 april 2020

4 mei 2020 blijven wij thuis. Echter, wel in vrijheid. Ieder tijdperk kent zijn eigen helden. Daarvoor zijn wij dankbaar.

Bob Bendien | 30 april 2020

Dankbaar dat wij in vrijheid kunnen leven

Marion Landheer, Johan Entius | 30 april 2020

omdat we dit nooit mogen vergeten

Armand, Emma en Siran Karaoglan | 30 april 2020

Altijd in onze harten en gedachten. Altijd blijven herdenken en nooit vergeten.

Eric Burmeister | 29 april 2020

Blijven herdenken en nooit vergeten

Toos en Marien | 29 april 2020

Laten wij de vrede altijd koesteren

Peter Baas | 29 april 2020

om nooit te vergeten

Willy jager | 29 april 2020

Linn | 29 april 2020

Rood, de kleur van liefde en leven... Respect en dankbaarheid voor iedereen die zijn/haar leven gaf voor vrijheid!

BOAZ Bouwman | 29 april 2020

Ik zou dit jaar met mijn opa naar de herdenking gaan. Nu gaat het niet door. Maar herdenken gaat wel gewoon door. Ik denk aan mensen die hebben gevochten en aan oma Plus die de 2de wereldoorlog heeft overleefd.

Fam Huiszoon | 29 april 2020

Esther van Leeuwen | 29 april 2020

Nooit vergeten.

CU | 29 april 2020

Vincent | 28 april 2020

Dit is voor mijn gesneuvelde familielid

J de Hooge | 28 april 2020

75 jaar herdenken, opdat dit nooit meer kan gebeuren. 75 jaar in vrijheid leven, niet vanzelfsprekend.

Martin van Hal | 28 april 2020

Laten we nooit vergeten, dus voor altijd herdenken!

Familie van Hoorn | 28 april 2020

Voor altijd in onze gedachte.

Bos-Bovenkamp | 28 april 2020

Melissa Spits | 28 april 2020

Voor mijn familie.

Mihael | 28 april 2020

We leven 75 jaar in vrijheid dankzij de dappere helden. Laten we nog 75 jaar vrijheid hebben en 't fout van de tweede wereldoorlog nooit vergeten!

Judith | 28 april 2020

laten we nooit vergeten en dankbaar zijn voor de vrijheid die we hebben.

Hugo | 28 april 2020

Dit mag nooit meer gebeuren en dat moeten we bij ons houden ook in deze tijd

M.Zomer | 28 april 2020

Al 75 jaar leven in vrijheid

Els Polij | 28 april 2020

Dat dit nooit meer mag gebeuren. Dank aan de dappere strijders . Dankzij hun moed leven wij in vrijheid

Esther en Auke | 28 april 2020

❤️

Olaf Kievit | 28 april 2020

Dit nooit weer.

Ira Verwoert | 28 april 2020

Opdat wij nooit zullen vergeten

Vital Moors | 28 april 2020

Uit dankbaarheid dat we in vrijheid met recpect voor ieders eigenheid morgen leven. En als waarschuwing dat we altijd moeten blijven opkomen voor de grondrechten van iedereen.

Vital Moors | 28 april 2020

Elly en Jacques Roozendaal | 28 april 2020

Ter nagedachtenis aan een ieder die zijn leven heeft gelaten gedurende de oorlogsjaren en daarna, opdat wij in vrede kunnen leven. Speciaal herdenken wij al onze familieleden die zijn vermoord in de concentratiekampen in Europa vanwege hun religie! Opdat dit nooit meer zal gebeuren.

Steven en Adriënne | 28 april 2020

...want aan onze vrijheid zit een verhaal.

Elisabeth | 28 april 2020

Piet en Mirjam | 28 april 2020

Dit jaar wilden we de herdenking bijwonen. Dus nu maar op deze manier.

Annemarie Heijmen | 28 april 2020

Ter herinnering aan allen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van anderen en aan hen die als gevolg van oorlogsmisdaden, oorlogshandelingen en/of ontberingen om het leven zijn gekomen.

Nationaal Comité Coronabevrijding | 28 april 2020

Dat we komend jaar bevrijd mogen worden van de maatregelen tegen het coronavirus.

JJA Tonkes | 28 april 2020

Ter nagedachtenis van de familie Rijsdijk Blitz

Lisette Wanders | 28 april 2020

Opdat wij nooit vergeten dat er dappere mensen waren die voor onze vrijheid hebben gevochten

Maxime | 28 april 2020

Daphne, Romke, Bregje | 28 april 2020

Met liefde en danbaarheid en dat we nooit vergeten, xx

Martin Huisman | 28 april 2020

Ik hoop dat we altijd blijven herdenken en ons inzetten voor vrede dat zoiets verschrikkelijks nooit meer zal gebeuren in de wereld.

M | 28 april 2020

Opdat wij niet vergeten

Wouter Lips | 28 april 2020

Peter lowie | 28 april 2020

Wie met tranen zaaien: Juichend zullen zij maaien!

Patrick Bakker | 28 april 2020

Opdat wij niet vergeten. En bovenal voor mijn vader Felix C. Bakker, het zwijgen verbroken, het verhaal verteld, zijn stem verstomd. In herinnering leeft hij voort.

Herma van Bree | 28 april 2020

Martijn | 28 april 2020

Met dank en herinnering aan allen die hebben gestreden voor onze vrijheid

Wendy | 28 april 2020

Opdat wij niet vergeten

Corien | 28 april 2020

Met liefde en dankbaarheid en dat we nooit vergeten.

Bouma Straub | 28 april 2020

Opa

Nel Tjepkema-Hendrikse en Wim Tjepkema | 28 april 2020

voor alle slachtoffers

Hoeben | 28 april 2020

Met dank aan allen die streden voor onze vrijheid