4meiOverlay

Gebruikersvoorwaarden Database Oorlogsmonumenten


Voorwaarden voor Gastredacteurs en Gebruikers van de mogelijkheid om persoonlijke verhalen te delen
De Gastredacteur/Gebruiker geeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitdrukkelijk en onherroepelijk het recht zijn/haar bijdrage via de site openbaar te maken. De aangeboden informatie is copyright van het Nationaal Comité 4 en 5 mei tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Gastredacteur/Gebruiker geeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitdrukkelijk en onherroepelijk het recht derden toestemming te geven de bijdrage geheel of gedeeltelijk te gebruiken, op de site of daarbuiten, uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden. Hiervan zijn uitgezonderd die bijdragen waarvan de Gastredacteur/Gebruiker door middel van een copyright vermelding meldt dat ze niet mogen worden gebruikt .

De Gastredacteur/Gebruiker moet te allen tijde de grootste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van informatie over anderen en hun identiteit, uit respect voor de privacy van die anderen en hun verwanten. De Gastredacteur/Gebruiker zal geen beledigende of (op welke grond dan ook) als onrechtmatig te beschouwen bijdragen plaatsen.

Voorwaarden voor plaatsing van beeldmateriaal
Voor alle foto’s die door de Gastredacteur/Gebruiker worden toegevoegd aan de Database Oorlogsmonumenten geldt dat deze met toestemming van de fotograaf beschikbaar dient worden gesteld onder de ‘Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel licentie’. De exacte voorwaarden van de licentie kunt u hier lezen.

Het plaatsen van bijdragen door de Gastredacteur/Gebruiker - inclusief het verkrijgen van toestemming voor gebruik van het geplaatste beeldmateriaal onder de bovengenoemde licentie - is de verantwoordelijkheid van de Gastredacteur/Gebruiker. De Gastredacteur/Gebruiker moet in een dergelijk geval de derde(n) op de hoogte stellen van het recht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om de bijdrage openbaar te maken en door derden voor niet-commerciële doeleinden te laten gebruiken. De Gastredacteur/Gebruiker vrijwaart het Nationaal Comité 4 en 5 mei tevens tegen aanspraken van derden op grond van inbreuken die zijn/haar bijdrage maakt op rechten van die derden.

Rechten van de redactie
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook voor de bijdragen van de Gastredacteur/Gebruiker. De hieronder genoemde maatregelen kunnen worden getroffen op grond van overtreding van een van de voorwaarden of om een zwaarwegende andere reden:
- De redactie mag een bijdrage van een Gastredacteur/Gebruiker verwijderen.
- De redactie mag een Gastredacteur de toegang tot zijn/haar account tijdelijk of voor altijd ontzeggen, onder meer door het blokkeren en/of opheffen van deze account.
- De redactie mag bijdragen van een Gebruiker weigeren aan de hand van het opgegeven e-mailadres en IP-adres.

Wijzigingen van het Reglement
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het recht de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden ten alle tijden te wijzigen.