4meiOverlay

Relevante regelgeving voor het beheer van oorlogsmonumenten


Contractenrecht en eigendomsrecht


Het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat regels van privaatrecht. In het BW staan onder andere regels ten aanzien van de bevoegdheden en plichten van eigenaars en worden regels gegeven voor het aangaan van verbintenissen.

In het kader van deze handreiking zijn van belang: 

Auteursrechten

In de Auteurswet (1912) zijn de auteursrechten vastgelegd die toekomen aan degene die een werk heeft gemaakt met een eigen, oorspronkelijk karakter en dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het auteursrecht geeft de maker de waarborg van zeggenschap over het door hem gemaakte werk. Als iemand anders dan de maker een wijziging in een werk wil aanbrengen dan is daar toestemming voor nodig van de maker (auteursrechthebbende).

Voor meer informatie: www.auteursrecht.nl

Beheer en behoud monumenten 

De Monumentenwet (1988) geeft een wettelijke bescherming aan onroerende rijksmonumenten en door het rijk aangewezen stads- en dorpsgezichten. De Monumentenwet 1988 vormt de basis voor de subsidieregelingen voor onderhoud en restauratie van gebouwde monumenten en historische buitenplaatsen. Daarnaast is een aantal beleidsregels vastgesteld met betrekking tot de uitvoering van de Monumentenwet:
Voor meer informatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


Subsidies

Het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) (2006) richt zich op instandhouding van beschermde Rijksmonumenten. Onder instandhouding wordt verstaan de onderhoudswerkzaamheden aan een beschermd monument alsmede werkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan en die voor het herstel van het monument noodzakelijk zijn. Door monumenteigenaren financieel te ondersteunen wordt planmatig en goed onderhoud van monumenten gestimuleerd, waarbij slechts incidenteel een noodzakelijke restauratie voorkomt. Provinciale en gemeentelijke monumenten vallen niet onder de regeling.

Voor meer informatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 

(Sloop)vergunningen

De Algemene wet Bestuursrecht (1992) en de Wet Ruimtelijke Ordening (2006) geven regels voor het aanvragen van vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen ten aanzien van het plaatsen of verplaatsen van werken in de openbare ruimte.

Voor meer informatie: 

Aanbesteding

De nieuwe Raamwet Aanbestedingen (treed in 2009 in werking) zal de Raamwet EEG-voorschriften Aanbestedingen vervangen en regelt het aanbesteden van (overheids)opdrachten. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten door overheden, semi-overheden en nutsbedrijven moeten op grond van Europese en internationale regels worden gegund volgens specifieke procedures.

Voor meer informatie: Kennisportal Europese aanbesteding